ข่าวบริหารการศึกษา

การออกประกาศนียบัตร(ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับดําเนินการ ออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ดังนี้

1. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้แล้วที่องค์การค้าของ สกสค. โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา ในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อให้กับสถานศึกษา ในสังกัด

2. การลงนามในประกาศนียบัตร ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้า สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร

3. การจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรให้จัดทํา 2 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 3 ชุด

ในปีการศึกษา 2563 หากสถานศึกษาใดยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนบท้ายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สามารถให้ใช้แบบพิมพ์เดิมโดยอนุโลม และหากใช้แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรแบบใดก็ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งรุ่น

ขอบคุณข้อมูล เพจเฟซบุ๊ก Supervisor SPM5

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button