ข่าวบริหาร

ข้อมูลการจ้างครู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บุคลากร สพฐ. ปี 2565

4.3 การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (เด็กพิการ ด้อยโอกาส)

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นองค์กรหลัก ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 177 แห่ง รับนักเรียนทั้งในรูปแบบประจําและแบบไป – กลับ ดังนี้
(1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 48 โรง ใน 39 จังหวัด รับนักเรียนพิการที่มีความพิการ ระดับรุนแรง ในวัยเรียนทั่วประเทศ 9 ประเภท ความพิการ จํานวน 12,573 คน
(2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จํานวน 52 โรง ใน 43 จังหวัด รับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท จํานวน 33,988 คน และ
(3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด นักเรียนพิการ 28,062 คน โดยดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จัดการเรียนรวม จํานวน 24,391 แห่ง ทั่วประเทศ นักเรียนพิการ 450,471 คน และจัดระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เป็นดังนี้

4.3.1 จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้สถานศึกษา ช่วยลดภาระงาน ของครูประจําการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพิการในเรื่องการช่วยเหลือตนเอง การดํารงชีวิตปัจจุบัน ทําให้ พัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนดีขึ้น ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเวลาคิดค้น พัฒนานวัตกรรมทั้งเทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น โดยได้จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับสถานศึกษา ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 3,568 อัตรา และจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนเรียนรวมที่มีนักเรียนพิการ จํานวน 9,388 อัตรา

4.3.2 สนับสนุนค่าจ้างครูประจําห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก จํานวน 113 อัตรา เพื่อให้นักเรียน ออทิสติกระดับรุนแรงที่ไม่สามารถเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ได้เรียน ในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจํากัดน้อยที่สุด และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็ม ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

4.3.3 สนับสนุนค่าจ้างครูวอลดอร์ฟ จํานวน 31 อัตรา ในโรงเรียน 13 โรง เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการได้ยินมีพัฒนาการในการเรียนรู้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ มีกระบวนการคิดมีจินตนาการ มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข มีทักษะในทางสังคมและการดํารงชีวิต มีความมุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็ก

4.3.4 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนปกติ จํานวน 112,082 คน (ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000,000 บาท) จากที่โรงเรียนเสนอขอทั้งหมด จํานวน 167,813 คน เพื่อให้นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

4.3.5 จัดตั้งศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล ครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 85 ศูนย์การเรียน สนับสนุนค่าจ้างครูประจําศูนย์การเรียน จํานวน 151 อัตรา สามารถให้บริการเด็กเจ็บป่วยได้ไม่ต่ํากว่า ปีละ 4,000 คน ช่วยให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง สามารถกลับมา เรียนต่อในสถานศึกษา มีสิทธิสอบเลื่อนชั้น รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ลดความเครียด ของผู้ปกครอง

4.3.6 จัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 623 หน่วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการศึกษาของเด็กพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความยากลําบากในการเดินทางไปรับบริการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้สามารถรับบริการได้สะดวกมากขึ้น
(รายละเอียดหน้า 22 เป็นต้นไป)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ขอขอบคุณข้อมูล เพจ ครูลูกชาวนา

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button