ข่าวสอบบรรจุ

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 สายวิชาการ จำนวน 62 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที่ 1/2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  62    อัตรา  (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1.1  วุฒิปริญญาโท                   อัตราเงินเดือน   26,250  บาท
1.2  วุฒิปริญญาเอก                 อัตราเงินเดือน   31,500  บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังต่อไปนี้

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2)   เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ   (แบบ สด.43) เท่านั้น

2.3  สำหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่   1 – 30  กันยายน  2564   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://rmutt.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่  30  กันยายน  2564  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา    ปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น.   

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

(1) ชำระค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จำนวน 300 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากไฟล์เอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศนี้

01-เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

02-รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

#สอบบรรจุ #สอบข้าราชการ #ชอบพนักงาน #หางาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button