ข่าวบริหารข่าวบริหารการศึกษา

สมศ. ประกาศการปรับปรุงข้อมูล ผู้ประเมินภายนอกในระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีระบบสารสนเทศเพื่อ การประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA : AQA) เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นชอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงาน ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับผู้ประเมิน ภายนอกสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลของผู้ประเมินภายนอกในระบบสารสนเทศเพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA : AQA) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ จําเป็น ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวผู้เสียภาษี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานปัจจุบัน
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
3. Gmail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
4. บัญชีธนาคารกรุงไทยและหมายเลขบัญชี เพื่อใช้สําหรับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประเมินภายนอกดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยคลิกที่ลิงก์ https://aqa2.onesqa.or.th/

ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สมศ.

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button