คู่มือการบริหาร

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง

ยกระดับการทำงานด้วยตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน
ประกอยด้วย
1.ด้านการบริหารงานวิชาการ
2.ด้านการบริหารงานทั่วไป
3.การบริหารงบประมาณ
4.การบริหารงานบุคคล

ตัวอย่างเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการแก่ นักเรียน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ.

1.ด้านการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุและเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2.ด้านการบริหารงานทั่วไป
เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การดำเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการสาธารณะ

3.การบริหารงบประมาณ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  คล่องตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพแ1ละมีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว  ยังมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฏระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

4.การบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคล
การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆให้ทำงานได้ผล ดีที่สุด  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณข้อมูล : https://สื่อการสอนฟรี.com/ดาวน์โหลดไฟล์-ตัวอย่างเ/?fbclid=IwAR0o9HDYqUDpuCACQapAq0kBf_C_OFud4epfymswxJD0MYmSEx4IY6eWmZY

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button